Arbëri

Lirohet nga akuza Gazmend Muhaxheri

 

Gjykata Supreme e Kosovës ka refuzuar kërkesën për mbrojtjen e ligjshmërisë të parashtruar nga Kryeprokurori i Shtetit, ndaj vendimeve të gjykatës me të cilat kryetari i Pejës, Gazmend Muhaxheri, ishte liruar nga akuza për veprën penale të mosekzekutimit të vendimeve gjyqësore.

Një vendim i tillë është marrë nga kryetarja e trupit gjykues, Nesrin Lushta me anëtarë Mejreme Memaj dhe Rasim Rasimi.