Arbëri

ZKA: Sistemi i menaxhimit të lëndëve në gjykata e prokurori, i pasigurt

Foto lustrim
 

Një raport i Zyrës Kombëtare të Auditimit bërë Këshillit Gjyqësor të Kosovës dhe Këshillit Prokurorial të Kosovës, për Teknologjinë e Informacionit ku është vlerësuar siguria dhe administrimi i Sistemit Informativ për Menaxhimin e Lëndëve (SMIL) është identifikuar se ky sistem nuk është zhvilluar dhe zbatuar plotësisht në të gjitha gjykatat dhe prokuroritë, përkundër faktit se ishte planifikuar që fazat e projektit të përfundojnë deri në fund të vitit 2019.

“SMIL-i ende nuk ka zbatim të plotë në të gjitha instancat e gjykatave dhe prokurorive. Deri më tani, SMIL-i ka arritur të zbatohet në Gjykatat dhe Prokuroritë Themelore dhe Prokurorinë e Apelit. Në Gjykatën e Apelit, Gjykatën Supreme, zbatimi i SMIL-it ka filluar në janar të vitit 2021, ndërsa në Dhomën e Posaçme të Gjykatës Supreme dhe Zyrën e Kryeprokurorit të Shtetit, ende nuk ka filluar përdorimi i SMIL-it. Kjo për shkak që ende nuk ka përfunduar zhvillimi i SMIL-it për këto instanca” thuhen në raportin e auditimit.