Arbëri

ZRRE-ja apelon në Supreme për tarifat e rrymës

 

Zyra për Rregullatorin e Energjisë (ZRRE) ka njoftuar se Bordi i saj më 20 maj ka marrë vendim që të zbatojë aktvendimin e Gjykatës së Apelit, duke shtyrë ekzekutimin e vendimit për blloktarifa.

ZRRE ka thënë se pas pranimit të vendimit Furnizuesi i Shërbimit Universal për energji elektrike (FSHU) ka kërkuar udhëzime për zbatimin e vendimit që rrjedhë nga aktvendimi i Gjykatës së Apelit. E të njëjtën e ka kërkuar edhe KOSTT-i.