Kosovë

Komuniteti RAE në Prizren kërkon prioritet në punësim

 

“Nevo Koncepti” ka shprehur qëndrimin se çështja e punësimit të qytetarëve nga radhët e komuniteteve: rom, ashkali dhe egjiptian duhet të trajtohet me prioritet nga institucionet ekzistuese në Prizren. Sipas aktivistëve të kësaj organizate, qasja në punësim për komunitetin RAE paraqet një sfidë serioze, meqë sigurimi i të ardhurave të qëndrueshme është një prej parakushteve për jetesë të dinjitetshme.

Tringa Kasemi nga OJQ “Nevo Koncepti” ka theksuar se kjo organizatë gjatë këtij viti ka zbatuar projektin: “Përmirësimi i dialogut ndërmjet punëtorëve të komuniteteve: rom, ashkali dhe egjiptian dhe aktorëve socio-ekonomikë”, shkruan sot Koha Ditore.