Kosovë

Shoqëria civile kundërshton likuidimin e ish-kooperativës “Bujku” në Ferizaj

Shoqëria civile kundërshton likuidimin e ish-kooperativës “Bujku” në Ferizaj
 

Ferizaj, 21 janar - Agjencia Kosovare e Privatizimit ka njoftuar se ka pranuar një aktvendim të lëshuar nga Dhoma e Posaçme pranë Gjykatës Supreme të Kosovës, me të cilin i lejohet përmbyllja e procesit të likuidimit për ish-kooperativën bujqësore “Bujku” me seli në Kosinë të Ferizajt. Por, këtë aktvendim po e kundërshton shoqëria civile në këtë qytet me arsyetimin se institucionet duhet të kontaktojnë me ish-punëtorët e kësaj kooperative dhe t’i shqyrtojnë kërkesat e tyre.

Autoriteti i likuidimit, pas kalimit të të gjitha procedurave, ka evidentuar se kjo ndërmarrje nuk posedon në emër të saj asnjë pronë apo aset, dhe si e tillë nuk ka të gjeneruar asnjë të hyrë nga privatizimi dhe shitja e aseteve përmes likuidimit. Pra, rrjedhimisht nuk disponon më fonde të likuidimit përmes të cilit do t’i përmbushte detyrimet ndaj kreditorëve. Po ashtu, nuk ka ndonjë dëshmi nëse kjo kooperativë ishte transformuar në shoqëri aksionare.