Kosovë

Obiliqit i “skanohen” shkeljet në kontrata

 

Pagesa avans në kundërshtim me ligjin, tejkalim të pozicioneve të peshuara dhe parregullsi në pagesa, urdhërblerje pas skadimit të kontratave, janë disa nga vërejtjet që i ka dhënë Auditori në raportin e tij vjetor për Komunën e Obiliqit

Komunarët e Obiliqit janë treguar dorëlirë me paratë publike. Ata kanë shkelur ligjet në fuqi duke paguar mjete avans për disa kontrata më shumë sesa që është e lejuar. Zyra Kombëtare e Auditimit (ZKA) në raportin e saj për pasqyrat vjetore 2020 për këtë komunë, ka thënë se në bazë të Ligjit të Prokurimit Publik në muajin nëntor pagesa e paradhënies është e kufizuar deri në dhjetë për qind (10%) të vlerës së kontratës dhe në muajin dhjetor deri në pesë për qind (5%) të vlerës së kontratës. Ndërkohë që zyrtarët komunalë i kanë tejkaluar këto pagesa.

“Te kontrata ‘Ndërtimi i sheshit Adem Preniqi’ me vlerë prej 989,026€ ishte bërë pagesa në avancë në muajin nëntor 15% e vlerës së kontratës, apo 148,353€, ndërsa ishte dashur të bëhet 10% e vlerës së kontratës apo 98,902€. Po ashtu edhe te kontrata ‘Koogjenerimi për ngrohjen e qytetit ne Obiliq’ me vlerë të kontratës 917,917€ pagesa e avancit ishte bërë në muajin dhjetor 15% e vlerës së kontratës apo vlera prej 137,687€, ndërsa ishte dashur të bëhet 5% e vlerës së kontratës apo 45,895€. Shkaku i ndodhjes se kësaj situate ishte realizimi i pagesave në mënyrë që Komuna të ketë një performancë më të mirë tek realizimi i buxhetit dhe mjetet mos të shkojnë në suficit”, thuhet në raportin e ZKA-së.