Kosovë

Auditorët e brendshëm dështojnë në përmbushjen e planit vjetor

 

Njësitë e auditimit të brendshëm në Fushë-Kosovë dhe Obiliq nuk kanë arritur të përmbushin planin në vitin 2020.

Zyra Kombëtare e Auditimit (ZKA) ka gjetur se NJAB në Fushë-Kosovë nuk ka as auditorë të mjaftueshëm siç parashihet me rregullore.