Kosovë

Graçanica bën keqklasifikim të shpenzimeve

 

Komunarët e Graçanicës nuk e kanë bërë regjistrimin adekuat të shpenzimeve në disa kode buxhetore.

Mjetet për blerjen e materialit shëndetësor, që i takojnë mallrave dhe shërbimeve, ata i kanë regjistruar si subvencione dhe transfere. Këtë vërejtje e ka dhënë Zyra Kombëtare e Auditimit (ZKA) në raportin e saj vjetor për këtë komunë. Keqklasifikim të shpenzimeve kjo komunë ka bërë edhe kur e ka bërë regjistrimin e furnizimit me dru dhe pelet.