Kosovë

Komuna e Prizrenit me prokurim synon kontraktimin e shërbimeve të përfaqësimit ligjor

 

Komuna e Prizrenit përmes procesit të prokurimit synon që të kontraktojë shërbimet e përfaqësimit ligjor. Të martën në sistemin elektronik të Komisionit Rregullativ të Prokurimit Publik është publikuar njoftimi për kontratë i kësaj komune me titullin “Ofrimi i shërbimeve ligjore për Komunën e Prizrenit”.

“Përpilimi i parashtresave në procedurën civile dhe procedurat tjera 30 %: kontest i vlerës së vogël, kontest me vlerë mbi kontestin e vlerës së vogël e deri në 10,000 euro, kontest me vlerë prej 10,000 euro e më lartë, kontesti me vlerë prej 100,000 euro e më lartë; çmimi total i pozicionit. Përfaqësimi në seancat për çështje civile dhe të tjera 55%: përfaqësimi në konteste të vlerës së vogël, përfaqësimi në konteste që vlera e kontestit mbi vlerën e kontestit të vogël e deri në 10,100 euro, përfaqësimi në kontestet me vlerë mbi 10,000 euro e me lartë, përfaqësimi në kontestet me vlerë mbi 100,000 euro e më lartë, çmimi total i pozicionit. Mjetet juridike në çështjet civile 15 %: Mjetet”, shkruan në këtë njoftim në pjesën dedikuar sasisë apo fushëveprimit të kontratës. Kohëzgjatja e kësaj kontrate parashihet të jetë 12 muaj.