Kosovë

Konstatohen shkelje ligjore në vendimin për themelimin e drejtorive të reja

 

Vendimi i Kuvendit të Fushë-Kosovës për themelimin e tri drejtorive të reja është shpallur i paligjshëm nga Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal (MAPL).

Ekzekutivi i Fushë-Kosovës kishte tentuar që të themelonte tri drejtori të reja vetëm nëpërmjet një vendimi, duke anashkaluar Statutin e Komunës dhe Rregulloren për organizimin, kompetencat dhe përgjegjësitë e organeve të administratës komunale.