Kosovë

Graçanica e vonon lëshimin e lejeve ndërtimore

Gracanica
 

Komunarët e Graçanicës janë treguar goxha “dembelë” në lëshimin e lejeve ndërtimore.

Zyra Kombëtare e Auditimit ka gjetur se kjo komunë nuk i kishte shqyrtuar me kohë kërkesat për leje ndërtimore dhe ato i kishte lëshuar me vonesë deri në gjashtë muaj. Sipas nenit 21, paragrafi 3 i Ligjit Nr.04/L-110 për ndërtim parashihet që nëse kushtet e parapara me këtë ligj janë përmbushur dhe nëse aplikuesi ka paraqitur dëshmi për pagesën e taksës së lejes ndërtimore, organi kompetent brenda tridhjetë (30) ditësh për kategorinë I dhe brenda dyzet e pesë (45) ditëve për kategoritë II dhe III e lëshon lejen ndërtimore duke llogaritur nga data e paraqitjes së kërkesës.