Kosovë

Podujeva synon ndryshimin e taksave komunale

 

Komunarët e Podujevës po synojnë të bëjnë disa ndryshime të çmimit të disa prej taksave, gjobave dhe tarifave komunale. Për këtë është përgatitur një draft i ri i Rregullores, që është vënë në diskutim publik. Drejtori për Buxhet dhe Financa, Fatlum Osmani, ka thënë se Rregullorja e vjetër për taksa, tarifa dhe gjoba komunale daton nga vitit 2018.

“Është parë e arsyeshme që kësaj rregulloreje t’i bëhen disa plotësim-ndryshime. Ne i kemi propozuar këto plotësim-ndryshme dhe propozojmë që kjo Rregullore të vihet në diskutim publik për një muaj ditë. Një pjesë dërmuese e kësaj rregulloreje vazhdon të mbetet e njëjtë, i ka disa ndryshime te taksat për ushtrimin e veprimtarisë, ku 98 për qind të bizneseve pothuajse janë të liruara nga kjo taksë, përjashtimisht disa biznese që konsiderohet se kanë një fitim shumë të lartë me bizneset tjera dhe është një taksë që konsiderojmë se është reale”, ka theksuar Osmani.