Kosovë

ZKA-ja gjen dobësi në kontrollet financiare të Komunës së Podujevës

 

Dobësi në kontrollet e brendshme financiare ka evidentuar Zyra Kombëtare e Auditimit (ZKA) në Komunën e Podujevës. Në raportin e saj vjetor, ZKA-ja ka gjetur keqklsifikim të shpenzimeve, mungesë të kontrolleve, regjistrim jo të plotë dhe raportim jo të drejtë të vlerësimit të pasurisë. Sipas Auditorit, Komuna e Podujevës ka paguar dhe regjistruar shpenzime në kategoritë ekonomike jo adekuate në vlerë prej 105 mijë e 248 euro.

“Nga kategoria ekonomike mallrat dhe shërbimet janë planifikuar dhe realizuar pagesa në vlerë 95,2480, prej të cilave 73,464€ ishin paguar për investime kapitale (Rregullimi infrastrukturës përcjellëse në QKMF, mirëmbajtja dhe rindërtimi kanalizimit fekal dhe atmosferik, meremetimi i rrugëve me zhavor), ndërsa 21,784€ ishin paguar për subvencione (shpenzime të varrimit)”, thuhet në raportin vjetor të ZKA-së.