Kulturë

Rinovimi i Shtëpisë së Kulturës në Prizren: nënshkruhet kontrata, s’ka leje

Për rinovim të Shtëpisë së Kulturës “Xhemajli Berisha”, Komuna e Prizrenit ka nënshkruar kontratën përderisa kërkesën për këtë projekt e ka refuzuar Qendra Rajonale për Trashëgimi Kulturore, pëlqimi i së cilës është i domosdoshëm për të lejuar ndërhyrje në objekte të tilla. “Ndërhyrjet të cilat parashihen të realizohen në ndërtesën ekzistuese të Shtëpisë së Kulturës, sipas projektit të paraqitur, ndryshojnë komplet pamjen, materialet dhe elementet karakteristike të saj...”, thuhet ndër të tjera në rekomandim

Përderisa Komuna e Prizrenit e ka marrë si punë të kryer rinovimin e Shtëpisë së Kulturës, teksa për këtë dhe objekte të tjera ka nënshkruar kontratë prej 765 mijë eurosh, autoriteti i trashëgimisë kulturore, s’ka dhënë pëlqim. Projekti – sipas arsyetimit për refuzim të kërkesës – parasheh ndryshime të dukshme në këtë ndërtesë të periudhës moderne. Kjo është përplasja e radhës midis Qendrës Rajonale të Trashëgimisë Kulturore dhe Komunës së Prizrenit

 

Përderisa Komuna e Prizrenit e ka marrë si punë të kryer rinovimin e Shtëpisë së Kulturës, teksa për këtë dhe objekte të tjera ka nënshkruar kontratë prej 765 mijë eurosh, autoriteti i trashëgimisë kulturore, s’ka dhënë pëlqim. Projekti – sipas arsyetimit për refuzim të kërkesës – parasheh ndryshime të dukshme në këtë ndërtesë të periudhës moderne. Kjo është përplasja e radhës midis Qendrës Rajonale të Trashëgimisë Kulturore dhe Komunës së Prizrenit

Komuna e Prizrenit ka nënshkruar kontratën për renovimin e ndërtesës së Shtëpisë së Kulturës “Xhemajli Berisha”, ndërkohë që Qendra Rajonale për Trashëgiminë Kulturore nuk ka dhënë pëlqim për realizimin e këtij projekti. Në fakt, Komisioni për shqyrtim dhe vlerësim të kërkesave dhe projekteve konservuese, restauruese të trashëgimisë kulturore në Qendrën Historike të Prizrenit, pas shqyrtimit të lëndës, e ka rekomanduar refuzimin e kërkesës për rinovimin e Shtëpisë së Kulturës, pasi projekti parasheh ndryshime të dukshme në këtë ndërtesë të periudhës moderne.

“Refuzohet kërkesa për rinovimin e Shtëpisë së Kulturës ‘Xhemajli Berisha’, për këto arsye: Rinovimi i ndërtesës parasheh ndryshime të dukshme, respektivisht zëvendësimin e materialeve, elementeve origjinale, etj., të cilat zëvendësohen me materiale joadekuate dhe pa ndonjë kriter, p.sh. zëvendësimi i materialeve dhe elemente të akustikës të cilat gjenden në sallën kryesore të ndërtesës. Ndërhyrjet të cilat parashihen të realizohen në ndërtesën ekzistuese të Shtëpisë së Kulturës, sipas projektit të paraqitur, ndryshojnë komplet pamjen, materialet dhe elementet karakteristike të saj. Andaj, konsiderojmë që Shtëpia e Kulturës u përket ndërtesave të para të qytetit të kategorisë së tillë, dhe rrjedhimisht, ndërhyrjet nuk mund të realizohen pa u bërë një studim/analizë dhe vlerësim i mirëfilltë, ku prezantohen dhe specifikohen vlerat e gjendjes ekzistuese nga ekspertet të fushës, gjithmonë duke respektuar të kaluarën meritore të saj dhe rëndësinë që ngërthen në vete”, thuhet në rekomandimin e Komisionit, që është përpiluar më 15 nëntor.