Metro

Komercialja sërish pezullon punimet në “Rrugën A”

 

Dhoma e Shkallës së Parë të Gjykatës Komerciale, sërish e ka aprovuar si të bazuar kërkesën e paditësit “Pro & CO Group”, sh.p.k., për shtyrje të ekzekutimit të vendimit të nxjerrë nga i padituri Organi Shqyrtues i Prokurimit (OSHP), më 19 prill 2023, lidhur me aktivitetin e prokurimit “Ndërtimi i Rrugës A – Pjesa e Parë”.

Vendimi është marrë më 30 nëntor, nga gjykatësja e rastit Vlora Pacolli-Rexhepi, me të cilin shtyhet ekzekutimi i vendimit të OSHP-së, deri në marrjen e një vendimi përfundimtar për kërkesëpadinë, raporton “Betimi për Drejtësi”.