NJOFTIM PËR MBYLLJE TË BIZNESIT

NJOFTIM
Shuarje e shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar  PROTEINAT SH.P.K., me seli në Fushë Kosovë, adresa: Fushë Kosovë, E Prizrenit nr.33, me çertifikatën e regjistrimit Nr.Unik Identifikues 810818338, Nr.Fis.600829371, Nr.TVSH 330167008, Konform nenit 107, paragrafi 1 te Ligjit për Shoqëritë Tregëtare  themeluesi i shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar PROTEINAT SH.P.K. ztr. Uran Tahiri, me Nr.të Letërnjoftimit 2707977742912, shpall  Të mbyllur - shuan shoqërinë  PROTEINAT  Sh.P.K Nr.Biz. 810818338, Nr.Fis. 600829371, Nr.Tvsh 330167008 dhe kërkon nga të gjithë të interesuarit, që kanë ndonje kontest ose kërkesë ndaj kësaj shoqërie, të paraqesin kërkesën pranë themeluesve, në afatin mbrenda 30 ditëve nga dita e publikimit e kësaj shpallje në gazetën ditore ”KOHA Ditore” në Prishtinë.

ANNOUCEMENT
Fade of limited liability company  PROTEINAT L.L.C., based in Fushë Kosova , address Fushë Kosovë, E Prizrenit no.33, with the registration certificate, Business number  810818338, Fis.Nr. 600829371, VAT Nr. 330167008 According to article 107, paragraph 1 of Kosovo Business Law  limited liability company PROTEINAT L.L.C. , Mr.Uran Tahiri, ID No.2707977742912 declared: Society of PROTEINAT L.L.C. closed and require all stake holders, who have a claim against the contest or company present the request to the founders, within 30 days of publication of this ad in the daily "KOHA Ditore" in Pristina.

OBAVESTENJE
Zatvaranje - Gasenje Drustva sa ogranicenom odgovornoscu PROTEINAT D.O.O., sa sedistem u Kosovo Polje adresa Kosovo Polje, E Prizrenit br.33, Uverenje o Registraciji, Br.biznisa 810818338, Fis.Br.600829371, PDV Br.330167008 Na osnovu  clana 107, taca 1 Zakona o Privredinim Drustvima, osnivac drustva sa ogranicenom odgovornoscu PROTEINAT D.O.O. gd.Uran Tahiri, Br.L.Karte. 2707977742912, oglasava zatvorenim - ugasenim  drustvo sa ogranicenom odgovornoscu PROTEINAT D.O.O, i traze od svih zainteresovanih lica u slucaju da imaju neke nesuglasice ili neka potrazivanja prema Drustvu PROTEINAT D.O.O., da se obrate osnivacima u roku od 30 dana od dana oglasavanja u dnevnoj stampi “KOHA Ditore” iz Pristinë.

Data e publikimit: 25.10.2021
Shpërndaje
Të tjera