NJOFTIM

Shuarje e shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar HA Petrol SH.P.K., me seli në Graçanicë, adresa: Graçanicë Marigona Residence, Pensylvania, Nr.41, me çertifikatën e regjistrimit me numër të unik të biznesit 811326439. Konform nenit 107, paragrafi 1 të Ligjit për Shoqëritë Tregtare, themeluesi i shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar HA Petrol SH.P.K., ztr Burim Leci nga Prishtina, shpall: të mbyllur - shuan shoqërinë HA Petrol SH.P.K., me numër Unik të biznesit 811326439, dhe kërkon nga të gjithë të interesuarit, që kanë ndonjë kontest ose kërkesë ndaj kësaj shoqërie, të paraqesin kërkesën pranë themeluesit, në afat brenda 30 ditëve, nga dita e publikimit të kësaj shpalljeje në gazetën ditore ”Koha Ditore” në Prishtinë.

ANNOUNCEMENT
Dissolution of limited liability company HA Petrol L.L.C., based in Graçanica address: Graçanicë Marigona Residence, Pensylvania, Nr.41, with registration certificate, Business number 811326439. Pursuant Article 107, paragraph 1 of Kosovo Business Law, the founder of the limited liability company HA Petrol L.L.C., Mr. Burim Leci, from Prishtina, declared dissolved the HA Petrol L.L.C., and requires all interested parties, who have claims or contests against the company, to present their requests to the founders, within 30 days of the publication of this ad in the daily "KOHA Ditore" in Prishtina.

OBAVEŠTENJE
Zatvaranje - Gašenje Društva sa ograničenom odgovornošću, HA Petrol D.O.O., sa sedištem u Graçanici adresa: Graçanica Marigona Residence, Pensylvania, Nr.41, sa uverenjem o registraciji, br. biznisa 811326439. Na osnovu člana 107, tačka 1, Zakona o Privredinim Društvima, osnivač društva sa ograničenom odgovornošću HA Petrol D.O.O., gd. Burim Leci, iz Prištine, oglašava zatvorenim - ugašenim društvo sa ograničenom odgovornošću HA Petrol D.O.O., i traži od svih zainteresovanih lica u slučaju da imaju neke nesuglasice ili neka potraživanja prema HA Petrol D.O.O., da se obrate osnivaču u roku od 30 dana od dana oglašavanja u “KOHA Ditore” iz Prištine.

Data e publikimit: 04.02.2023
Shpërndaje
Të tjera