NJOFTIM PËR LIKUIDIM

NJOFTIM PËR LIKUIDIM

K CONS SH.P.K. ka zhvilluar aktivitetin e saj ne Republikën e Kosovës, në adresën: Bul. Nëna Tereze, Hyrja 27, Kati 2, Nr. banesës 5, e regjistruar në Agjensionin e Regjistrimit të Bizneseve me numër 810080565. Për shkak të arsyeve të strukturimit të saj të brendshem, drejtori i Shoqërisë më date 26.05.2020 ka vendosur të mbyllë Shoqërinë në Kosovë.Bazuar në vendimin e lartëpërmendur dhe në përputhje me ligjet e Republikës së Kosovës, K Cons SH.P.K. ka filluar procesin e likudimit dhe për këtë njofton të gjitha palët e treta që kanë ndonjë çështje të pazgjidhur me shoqërinë, të parashtrojnë kërkesat e tyre deri më datën 28 shtator 2020 në adresën si në vijim: Rruga “Sylejman Vokshi”, 50/3, Prishtinë.

 

Data e publikimit: 29.08.2020
Shpërndaje
Të tjera