Shtojca për Kulturë

Përshtatja e gjuhës me situatën

Në gjuhë s’ekzistojnë kurrfarë barrierash a pengesash për të ndërhyrë në ndryshime kuptimesh të cilat njihen vetëm nga një grup, por janë të paqëndrueshme për të tjerët... Gjuha është e hapur për pasurim, por në disa raste edhe për përgjithësim – qoftë nga forcat kulturore apo dëshira për eufemizma e tëhollime të tjera kuptimore. Nëse ajo begatohet nga folësit, nuk do të thotë se i humb vlerat e saj ose bazën e shëndoshë

Gjuha si sistem shenjash konvencionale, është e lidhur aq ngushtësisht me jetën njerëzore, sa që është pothuajse e pamundur të imagjinohet dhënia e një shpjegimi pa asnjë pikëtakim me manifestimin e saj në shoqëri dhe është pikërisht aftësia e njeriut për të gjeneruar me gjuhën ajo që e dallon nga qeniet e tjera, duke ia dhënë epitetin e një zotësie specifike njerëzore. Veçanti e gjuhës është mundësia eksploruese në futjen e koncepteve të reja apo të modifikuara, prirjet për ndryshime, lidhja komplekse me nevojat e folësve për krijimin e strategjive të reja komunikuese

 

Gjuha si sistem shenjash konvencionale, është e lidhur aq ngushtësisht me jetën njerëzore, sa që është pothuajse e pamundur të imagjinohet dhënia e një shpjegimi pa asnjë pikëtakim me manifestimin e saj në shoqëri dhe është pikërisht aftësia e njeriut për të gjeneruar me gjuhën ajo që e dallon nga qeniet e tjera, duke ia dhënë epitetin e një zotësie specifike njerëzore. Veçanti e gjuhës është mundësia eksploruese në futjen e koncepteve të reja apo të modifikuara, prirjet për ndryshime, lidhja komplekse me nevojat e folësve për krijimin e strategjive të reja komunikuese

Kur një gjuhëtar/e, si pikorientim studimor e ka që ta përshkruajë sistemin gramatikor, për shembull paradigmën strukturore, duke e pasur kriter dhe synim primar argumentimin sa më të kuptueshëm për dëgjuesit, pashmangshëm duhet ta mbishtojë ndonjë karakteristikë që ndërlidhet me shembuj situacionalë. Për shembull tiparet e përgjithshme, klasifikimet e foljes mund të qartësohen duke i lidhur me veprimet e përditshme: mësoj, lexoj, luaj etj., në mënyrë që të kapen më lehtë nga nxënësit/studentët. Kjo, sepse gjuha si sistem shenjash konvencionale, është e lidhur aq ngushtësisht me jetën njerëzore, sa që është pothuajse e pamundur të imagjinohet dhënia e një shpjegimi pa asnjë pikëtakim me manifestimin e saj në shoqëri dhe është pikërisht aftësia e njeriut për të gjeneruar me gjuhën ajo që e dallon nga qeniet e tjera, duke ia dhënë epitetin e një zotësie specifike njerëzore.

Veçanti e gjuhës është mundësia eksploruese në futjen e koncepteve të reja apo të modifikuara, prirjet për ndryshime, lidhja komplekse me nevojat e folësve për krijimin e strategjive të reja komunikuese etj. Gama e transmetimit të informacionit shoqëror përmes gjuhës spikatet specifikisht kur modifikohet ose ndërrohet domeni, i cili si term i përgjithëson kontekstet ku kërkohet reagim i ngjashëm apo respektim i kufijve të vendosur, p.sh. kur flet shefi/ja në vend pune, zakonshëm e merr vëmendjen, kërkohet gjuhë e kujdesshme me të dhe preferohet të zbatohen me efikasitet urdhrat e saj/tij.