Shtojca për Kulturë

Zejet si dëshmi të një kohe

Zejet tradicionale te qytetit te Prishtines, Valon Shkodra
Në bazë të hulumtimeve të autorit Valon Shkodra, të prezantuara në fjalën hyrëse të këtij katalogu, më­sojmë se zhvillimi i zejeve dhe nu­mri i tyre në qytetin e Prishtinës ka qenë i shumtë dhe i llojllojshëm, aq sa, për shembull, në vitin 1844 në këtë qytet kanë qenë afro gjashtë­dhjetë zeje të ndryshme

Ditë më parë, në kuadër të bo­timeve të Institutit Albanologjik të Prishtinës, pa dritën e botimit katalogu “Zejet tradicionale të qytetit të Prishtinës” i autorit Valon Shkodra, njëherësh hulumtues i pavarur shkencor në Degën e Folklorit dhe Etnologjisë.

 

Valon Shkodra, “Zejet tradicionale të qytetit të Prishtinës”, (Katalog), botoi: Instituti Albanologjik, Prishtinë, 2021, foto. 113, 144 f.

Ditë më parë, në kuadër të bo­timeve të Institutit Albanologjik të Prishtinës, pa dritën e botimit katalogu “Zejet tradicionale të qytetit të Prishtinës” i autorit Valon Shkodra, njëherësh hulumtues i pavarur shkencor në Degën e Folklorit dhe Etnologjisë.

Në Kosovë, sikurse dihet, gjatë shekujve veprimtarinë e tyre ekonomike e kanë ushtruar një numër i madh i zejtarëve të ndryshëm, të cilët, dikur, ishin edhe bartësit kryesorë të zhvillimit ekonomik të vendit.