Vështrime

Politika ekskluzive e Bashkimit Evropian në fushën e konkurrencës dhe zhvillimi i saj në Kosovë

Aktualisht, temë e diskutimit në lidhje me këtë fushë juridike dhe ekonomike janë veprimet institucionale të Autoritetit të Konkurrencës në Kosovë. Sektorët që janë duke u hetuar në lidhje me veprimet institucionale dhe të ndërmarrjeve në kundërshtim me rregullat e konkurrencës janë të ndryshëm. Ata sektorë që janë të rregulluar përmes rregullatorëve, sikurse bankat qendrore apo Rregullatori i Energjisë kanë parimin bazë që të ndërveprojnë me Autoritetin e Konkurrencës në treg

Kompania Google pas një procesi të gjatë hetimor është dënuar nga Komisioni Evropian (KE) për shkelje të rregullave të konkurrencës në tregun e përbashkët të Bashkimit Evropian. Vlera e dënimit në vitin 2017 ka qenë 2.4 miliardë euro, në vitin 2018 është dënuar me 4.34 miliardë euro dhe në vitin 2019 me 1.49 miliardë euro, sepse Google ka abuzuar me pozitën e saj dominuese në disa “tregje relevante” ku ka pozicion dominues. Ky është një nga vendimet e fundit dhe më të rëndësishme të Komisionit Evropian në lidhje me abuzimin me pozitën dominuese në treg, duke përfshirë edhe mekanizmin e kërkimeve online (krahasimin e dyqaneve online). KE-ja përmes Drejtorisë së Përgjithshme për Konkurrencë është institucion përgjegjës për politikën e ekskluzive të Bashkimit Evropian në lidhje me mbrojtjen e konkurrencës në nivel të tregut të përbashkët të Bashkimit Evropian (BE). Kjo politikë rregullohet përmes neneve 101-109 të Traktatit për Funksionimin e BE-së (TFBE), si dhe përmes nenit 37 të TFBE-së që rregullon monopolet shtetërore. Ky sistem kompleks ndërtohet përmes rregulloreve, direktivave dhe vendimeve të BE-së, praktikës gjyqësore të Gjykatës Evropiane të Drejtësisë dhe legjislacionit të butë, sikurse udhëzimet, rekomandimet apo opinionet.