Vështrime

Komuna pa pushtet

Gjatë viteve është krijuar një sistem kompleks i adresimit të përgjegjësisë në mes të pushtetit qendror dhe atij lokal. Pamundësia për të ndryshuar Ligjin për vetëqeverisje lokale, për shkak se ky ligj është pjesë e legjislacionit të rëndësisë së veçantë për të cilin nevojitet shumica e dyfishtë në Kuvend, qeveritë i kanë rënë rrotull duke prekur kompetencat e nivelit lokal me ligje të tjera.

Në rast se vazhdohet me gjendjen e tanishme, më e arsyeshme do të ishte që pushteti qendror t’i emëronte kryetarët që të administronin komunat, sikurse në kohën e UNMIK-ut, sesa të mbahen zgjedhje të kushtueshme e të krijohet përshtypja kinse komunat janë njësi të vetëqeverisjes lokale

Gjatë viteve është krijuar një sistem kompleks i adresimit të përgjegjësisë në mes të pushtetit qendror dhe atij lokal. Pamundësia për të ndryshuar Ligjin për vetëqeverisje lokale, për shkak se ky ligj është pjesë e legjislacionit të rëndësisë së veçantë për të cilin nevojitet shumica e dyfishtë në Kuvend, qeveritë i kanë rënë rrotull duke prekur kompetencat e nivelit lokal me ligje të tjera.

Kësisoj, për secilën pikë të kompetencave vetjake të komunave të përcaktuara me Ligjin për vetëqeverisje lokale ekziston një ligj tjetër, i cili ua merr ato kompetenca apo e mjegullon përgjegjësinë në mes të komunave dhe nivelit qendror. Në një raport të Institutit GAP të vitit 2017, të titulluar “Sa kanë kompetenca vetjake komunat?”, del se në fushat si: zhvillimi ekonomik lokal, furnizimi me ujë, menaxhimi i mbeturinave, shëndetësia primare, mbrojtja e mjedisit, dokumentacioni civil, reagimi ndaj emergjencave, komunat nuk ushtrojnë kompetenca të plota dhe varen shumë nga pushteti qendror.