Vështrime

Antisemitizmi dhe ndërsektorialiteti

Por pse ndërsektorialiteti dhe demarkacioni midis të privilegjuarve dhe të shtypurve janë problematikë nga këndvështrimi hebraik? Në përgjithësi, ndërseksionaliteti është një koncept i dobishëm në teorinë sociale dhe në analizën praktike. Kur marrim parasysh individë ose grupe të veçanta, zbulojmë se përvojat e tyre të shtypjes ose privilegjit pasqyrojnë një gamë të gjerë faktorësh të ndryshëm

Më 14 maj 2023, Shoqata Evropiane e Hebrenjve(EJA) mbajti konferencën e saj vjetore në Porto, Portugali, ku miratoi një rezolutë që bën thirrje që antisemitizmi “të trajtohet veçmas nga format e tjera të urrejtjes dhe diskriminimit”. EJA po u kërkon “organizatave të tjera hebraike të refuzojnë ‘ndërprerjen’, kornizë konceptuale që tenton të kategorizojë grupet si të “privilegjuara” ose “të shtypura”. Sipas EJA-s, “antisemitizmi është unik dhe duhet trajtuar si i tillë”, me arsyetimin se ai “është i sanksionuar nga shteti në shumë vende”, “i është dhënë mbulim nga Kombet e Bashkuara” dhe jo gjithmonë konsiderohet si një formë e racizmit nga grupet e tjera të prekura nga urrejtja.

Por pse ndërsektorialiteti dhe demarkacioni midis të privilegjuarve dhe të shtypurve janë problematikë nga këndvështrimi hebraik? Në përgjithësi, ndërseksionaliteti është një koncept i dobishëm në teorinë sociale dhe në analizën praktike. Kur marrim parasysh individë ose grupe të veçanta, zbulojmë se përvojat e tyre të shtypjes ose privilegjit pasqyrojnë një gamë të gjerë faktorësh të ndryshëm.