Video

Rekomandohet autorizimi i KOSTT-it për mbulim me rrymë të veriut

1
 

Komisioni për Ekonomi ka rekomanduar autorizimin e KOSTT-it të mbuloj devijimet e energjisë elektrike në katër komunat e veriut, sipas zgjidhjes së prezentuar dhe miratuar në komisionin funksional duke shfrytëzuar të hyrat nga buxheti vetanak.

Këto mjete do të kompensohen nga dividenda apo ndonjë mekanizëm tjetër i mundshëm.